Veröffentlichungen der Kant-Forschungsgruppe zu Tokyo

Veröffentlichungen:
Aktuelle Kant-Forschungen, Koyo-Shobo Verlag in Kyoto, vom 1. bis 11. Band.
1. Was ist Transzendentalphilosophie?, Hrsg.: Yoichiro OHASHI, Yoshimichi NAKAJIMA & Fumiyasu ISHIKAWA, © 1989, 19962.
2. Was ist kritische Metaphysik? (Titel der Abhandlungen), Hrsg.: Eiji MAKINO & Shigeru FUKUTANI, © 1990, 19962.
3. Praktische Philosophie und deren Tragweite (Titel der Abhandlungen), Hrsg.: Toshihiro HIRATA & Haruyoshi SHIBUYA, © 1992.
4. Naturphilosophie und deren Tragweite (Titel der Abhandlungen), Hrsg.: Jyuichi MATSUYAMA & Masayuki INUTAKE, © 1993.
5. Gebiet der Sozialphilosophie (Titel der Abhandlungen), Hrsg.: Masayoshi TARUI & Yuji TSUBURAYA, © 1994.
6. Freiheit und Handlung (Titel der Abhandlungen), Hrsg.: Takayuki KUGO & Masahiko YUASA, © 1997.
7. Theorie der transzendentalen Kritik (Titel der Abhandlungen), Hrsg.: Seiichi NAGAKURA, Yasushi KATO & Yoichiro OHASHI, © 1999.
8. Erforschung des Ichs (Titel der Abhandlungen), Hrsg.: Koichiro UEMURA & Kenjiro ASAHIRO, © 2001.
9. Fragen von der Neuzeit aus - Aufklärung und Vernunftkritik Kants (Titel der Abhandlungen), Hrsg.: Takayuki KISAKA, Tatsubumi SUGASAWA & Katsutoshi KAWAMURA, © 2004.
10. Fragen nach der Vernunft (Titel der Abhandlungen), Hrsg.: Yoshiyuki MIKOSHIBA, Yoshinari HIGAKI, © 2007.
11. Zum Problemkreis der Urteilskraft (Titel der Abhandlungen), Hrsg.: Masao ONOHARA, Yuichiro YAMANE, © 2009.
12. Philosophie über Weltbürger, Hrsg.: Motomu ISHIKAWA, Toshiro TERADA, © 2012.
13. Kant und gegenwärtige Philosophie, Hrsg.: Yasushi KATO, Yasuyuki FUNABA, © 2015.